Kmetija Jerebič

Kmetija Jerebič obdeluje 15,9 ha njivskih površin. V preteklosti se je ukvarjala z živinorejo in zelenjadarstvom. V okviru živinoreje so se osredotočili na prašičjerejska proizvodnjo, ki je bila deljena na pitanje bikonov in plemenskih svinj za prirejo pujskov. Kmetija je v preteklosti tudi investirala v sončno elektrarno, ki kmetiji zagotavljata dodaten prihodek.

Zaradi padca cen svinjskega mesa so se leta 2011 odločili registrirati dopolnilno dejavnost predelavo mesa, ki se je kasneje doregistrirala za klanje prašičev, naknadno pa za zakol živali in predelavo mesa (SKD10.110). Do leta 2013 je kmetija izgradila in opremila obrat za klanje živine za katerega je še isto leto pridobila Odločbo s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki zagotavlja, da obrat izpolnjuje vse higiensko tehnične in ostale pogoje za opravljanje dejavnosti klanje živali in razkosavanje mesa iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 852/2004/ES o higieni živil in št. 853/2004/ES. Obrat je bil vpisan v evidenco odobrenih obratov pri OU Ptuj pod številko SI 1063 ES (slikovna datoteka).

VIZIJA

Nosilec kmetije si je postavil vizijo, da postane uveljavljeni ponudnik storitev klanja živine za potrebe kmetij na območju UE Ormož, pa tudi širše, ki zagotavlja visoke higienske standarde in izpolnjuje vse zahtevne potrebe svojih strank. Na ta način želi prispevati k višji lokalni samooskrbi, pa tudi k večjemu prihodku ostalih kmetij, ki koristijo storitve kmetije Jerebič.

Vizijo namerava uresničiti s tehnološko posodobitvijo, dvigom kvalitete storitev in s promocijo svoje dejavnosti in dvigom kakovosti storitev. Klavnica Jerebič za razliko od ostalih klavnic nudi prevoz živali na klanje v roku 24 ur, kar je velika prednost pred ostalimi klavnicami.

TEHNOLOGIJA

V skladu vizijo, strategijo in rastočim povpraševanjem za klanje in pakiranje mesa je nosilec kmetije spoznal, da je potrebno modernizirati klavnico. Iz tega razloga se je kmetija skupaj s partnerji leta 2019 uspešno prijavila na 3. JP LAS UE Ormož iz EKSRP in leta 2020 izpeljala operacijo »Prleško meso« v okviru katere je investiral v hladilno opremo, opremo za proizvodni prostor ter asfaltiral dovozne površine. Z izvedbo operacije je pridobil na produktivnosti (kapaciteta klavnice se je dvignila na 900 GVŠ/letno), izboljšala pa se je tudi higiena storitev.

Ker pa je povpraševanje po storitvah klavnice še naprej naraščalo in je bilo potrebno dodatno dvigniti kapacitete klavnice se je nosilec kmetije s partnerji odločil, da je dodatno investiral v klavno dvorano in sicer z nabavo
– hidravličnih klešč za odrez parkljev in
– žago za razrez.

Poleg tega je nabavil še hidravlično roko, ki jo kmetija rabi, da si olajša težaško delo pri izdaji mesa (expedit) in za dvig produktivnosti in investiral v opremo za čiščenje vampov, črevesja in želodca in ostale drobovine, kar je izboljšalo kvaliteto storitve klavnice, saj bodo kmetje vampe in želodce lahko koristili v prehrani, oziroma jih bodo lahko prodali.

Tehnologija klavnice je prikazana v galeriji kmetije.

CENIK

Klanje goveda…..0,35 €/kg,
Klanje škotskega goveda…..0 45€/kg,
Silokol…..0,55 €/kg,
Klanje konj…..0,45 €/kg,
Klanje prašičev…..0,3 €/kg
Razsežnosti mesa…..0,35 €/kg

KONTAKTNI PODATKI

Avguštin Jerebič – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Hum pri Ormožu 21
2270 Ormož
Kontaktna oseba: Avguštin Jerebič
Telefon: 040 799 341
E-mail: marko.jerebic@gmail.com
Spletna stran: www.jerboko.si

GALERIJA