Operacija TEHNOPROM

Kmetija Jerebič, Kocjan in Bolcar sodelujejo že od leta 2014, ko je kmetija Jerebič začela z zakolom živine. Ker se povpraševanje po domačem mesu krepi, so se vse tri kmetije že leta 2018 odločile tehnološko posodobiti opremo za dopolnilne dejavnosti na kmetiji s čimer so želeli doseči večje storilnost, boljšo higieno pri predelavi mesa, višjo kvaliteto mesa in mesnih izdelkov, ter višji prihodek iz dopolnilne dejavnosti. V ta namen so tudi uspešno kandidirali na 3. JP LAS iz EKSRP. Ker pa je tehnologijo in kvaliteto proizvodov in storitev potrebno nenehno posodabljati, istočasno pa skrbeti tudi za komunikacijske poti, urejenost kmetij in promocijo doma pridelanega mesa, mesnih izdelkov in storitev klavnice Jerebič, so se partnerji odločili kandidirati tudi na 5. JP LAS iz EKSRP.

Operacija je razdeljena na naslednje delovne sklope (DS):

 • DS 1 Koordinacija projekta,
 • DS 2_1.4.16.2.1 Klavna dvorana _1000 GVŽ/leto,
 • DS 3 Nabava hidravlične roke,
 • DS 4 _14.16.2.2 Prostor za čiščenje vampov, črevesja in želodca_1000 GVŽ/leto,
 • DS 5_1.4.18.1.1 Novogradnja dovoznih površin za sprejem in razkladanje surovin_350 m2,
 • DS 6 Promocija proizvodov in storitev kmetij,
 • DS 7 Promocija projekta.

Z izvedbo operacije se bo izboljšala tehnološka opremljenost klavnice Jerebič in kvaliteta storitev, kar bo omogočilo višjo kapaciteto klavnice, višjo produktivnost dela zaposlenih v klavnici in višjo kvaliteto storitev. To bo omogočilo večjemu številu kmetov, da koristi storitve te klavnice. Stranke pa bodo tudi bolj zadovoljne s storitvami klavnice Jerebič. Operacija bo prispevala tudi k boljši higieni proizvodov kmetije Bolcar, saj bo zaradi asfaltiranih dovoznih površin manj prašnih delcev v zraku. Z ureditvijo dovozne poti se bo izboljšala tudi zunanja urejenost kmetije in s tem zaupanje v kvaliteto storitev, mesa in mesnih izdelkov. S promocijskimi aktivnostmi v okviru operacije se bo izboljšala prepoznavnost proizvodov in storitev kmetij, izboljšal se bo ugled (image) kmetij, kar bo prispevalo k boljši prodaji in dvigu lokalne samooskrbe. Operacija vključuje tudi ranljive ciljne skupine preko delavnic s CSO Ormož in OŠ Stanka Vraza in preko RKS OZ Ormož.

Operacija izpolnjuje več ciljev SLR LAS UE Ormož:

Cilj C1 Spodbujanje razvoja gospodarstva in kmetijstva in izpeljanemu cilju C 1.3 Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter aktivnosti promocije in trženja: operacija odpira eno polno zaposlitev za nedoločeni čas na kmetiji in izboljšuje pogoje gospodarjenja na kmetijah partnerjev v projektu, kakor tudi ostalim rejcem živine, ki se ukvarjajo z zakolom v Prlekiji pridelane živine,

Cilj C 2 Izboljšanje pogojev za hitrejši razvoj gospodarstva, kmetijstva in ostali dejavnosti ter dvig kakovosti življenja: razvoj dopolnilnih dejavnosti bo vplival na dvig kakovosti življenja ljudi na območju LAS, saj bo omogočal boljšo lokalno samooskrbo z zdravim domačim mesom ter pozitivno deloval na razvoj turizma,

Cilj 3.1: Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju varstva okolja in ohranjanja narave: operacija bo pripomogla k izboljšanju stanja okolja, saj bodo prevozi živali in mesa koncentrirani v lokalnem okolju in bo  manj prevozov v oddaljene klavnice, kar bo zmanjšalo emisijo toplogrednih plinov.  Iz te obrazložitve izhaja, da bo Operacija prispevala tudi k horizontalnemu cilju EU Skrb za okolje in zmanjševanje toplogrednih plinov,  k Spodbujanju enakosti moških in žensk ter nediskriminaciji in k inovativnosti.

4.1. Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja: v okviru DS 6 bodo v delavnice izvedene s starejšimi osebami, invalidi, s otroci in mladostniki s težavami v razvoju in z ostalimi pripadniki ranljivih ciljnih skupin. Pripadniki ranljivih ciljnih skupin pa bodo vključeni tudi  v razdelitev paketov brezplačne pomoči v obliki mesa in mesnih izdelkov preko RKS OZ Ormož.

Opredelitev ciljev na ravni operacije:

Dolgoročni cilji operacije:

 • vzpostavitev trajnega partnerstva treh kmetij,
 • Izboljšanje konkurenčnosti kmetij in dvig prihodka iz dopolnilne dejavnosti,
 • izboljšala lokalne samooskrbe,
 • zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
 • prispevek k razvoju turizma na območju LAS,
 • dvig kakovosti bivanja na območju LAS,
 • kratke dobavne verige,
 • inovativnost mesnih izdelkov kmetij,
 • boljša prepoznavnost kmetij iz partnerstva, njihovih proizvodov in storitev.

Kratkoročni cilji:

 • zaposlitev ene osebe (PDM na kmetiji),
 • informiranje javnosti,
 • tehnološka posodobitev kmetije Jerebič,
 • nova infrastruktura na kmetiji Bolcar,
 • skupna spletna stran,
 • vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Kazalniki operacije:

2.8. Kazalniki operacije

 

 

Kazalnik in enota Stanje ob začetku operacije/enoto Predvideno stanje ob zaključku operacije/enoto
Faza 1:
Število projektov s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ali s področja promocije in trženja doma pridelanih pridelkov in izdelkov 0 1
Število ustvarjenih delovnih mest na kmetijah 0 1
Število izvedenih partnerstev 0 1
Število infrastrukturnih projektov 0 1
Število operacij za izboljšanje ali ohranjanje stanja narave in okolja 0 1
Nova oprema za klavnico Jerebič (komplet) 0 1
Dovozna pot kmetije Bolcar 0 1
Vzpostavljena spletna stran partnerstva 0 1
Število izvedenih delavnic za ranljive ciljne skupine 0 2
Reportaža na Radiu Prlek 0 1
Reportaža na KTV Ormož 0 1
Dvig proizvodne zmogljivosti klavnice Jerebič v GVŽ/leto 900 1.000
Dvig klanja in predelave mesa klavnice Jerebič v kg/leto 303.778 334.156
Dvig dohodka na kmetiji Jerebič iz dopolnilne dejavnosti v € po letu 2021 227.477,00 245.483,00
Dvig dohodka na kmetiji Bolcar iz dopolnilne dejavnosti v € po letu 2021 6.941,00 9.878,00
Dvig dohodka na kmetiji Kocjan iz dopolnilne dejavnosti v €   po letu 2021 11.261 12.773
Število vključenih pripadnikov ranljivih ciljnih skupin 0 37

Operacija je v javnem interesu, ker izboljšuje pogoje za gospodarjenje večjega števila kmetov, ki koristijo storitve klavnice Jerebič, prispeva k izboljšanju lokalne samooskrbe, dvigu kvalitete življenja na območju LAS, h kratkim dobavnim verigam, kakor tudi k izboljšanju stanja narave, kakor tudi izboljšuje kvaliteto življenja ranljivih cilnjih skupin.  Operacija ima vpliv na celotno UE Ormož, saj se storitev klavnice Jerebič poslužujejo kmetje iz celotne UE Ormož. Med rezultati operacije bo tudi višja kapaciteta klanja, kar pomeni, da se bo lahko večje število kmetov iz celotne UE Ormož posluževalo storitev klanja te klavnice. Poleg tega bo operacija imela vpliv na celotno UE Ormož preko darilnih promocijskih paketov za ranljive ciljne skupine na celotnem območju LAS.

Trajanje operacije: operacija se bo izvajala v eni fazi, ki bo trajala od 1.10. 2021 do 31.5. 2022.

Operacija se prijavlja na Ukrep SLR LAS UE Ormož 1.3.1   Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in aktivnosti promocije in trženja na kmetijah pridelane hrane in vina ter proizvedenih izdelkov.

Skupna vrednost operacije z DDV znaša 70.739,60 €, skupna vrednost upravičenih stroškov znaša 58.817,02 € in višina zaprošenih sredstev znaša 49.994,47 €.

Predstavitev operacije TEHNOPROM (AUDIO)

Predstavitev operacije TEHNOPROM (VIDEO)